Obchodní podmínky

 
 

Divoká kuchařka Síly pro život – obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového ebooku “Divoká kuchařka, Zelené smoothie a Lesní kuchařka" nebo tištěné knihy "Divoká kuchařka, Zelené smoothie  a Lesní kuchařka" a onlinekurzy "Detox škola - klub" nebo "Bylinková škola"  (dále jen předmet koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.divokakucharka.de vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:
Štěpán Matějka
Jindřichovice pod Smrkem 82, 46366

IČO: 05671451

DIČ: CZ7712221121

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmet koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.divokakucharka.de. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.divokakucharka.de/objednavka. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmet koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.divokakucharka.de/obchodni-podminky., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www.divokakucharka.de/objednavka najdete konečnou cenu ebooku nebi tštěných knih. Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny zahrnují DPH.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

IV. 1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o ., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o

IV. 2 Možnosti plateb:
    1.    Bankovním převodem na korunový účet prodávajícího 

    2.    Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. 


IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV.4 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://www.divokákucharka.de), budou zaslány emailem spolu s ebookem, po uhrazení částky.

IV. 5  Opakované platby

IV.5.1 Opakovaná 30 denní fixní platba
IV.5.1 V případě, že předmětem koupě je “Detox škola - klub“ a nebo “Bylinková škola” s pravidelným 30 denním členským poplatkem, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 970 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

IV.5.2 V případě, že předmětem koupě je “Detox škola - klub“ a nebo “Bylinková škola” s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 9700 Kč každých 12 měsíců) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 12 měsíců (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

IV.5.3 Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované strhávání plateb. Zároveň vždy 7 dnů před automatickým stržením platby je kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může kupující opakované platby zrušit.

IV.5.5. Ukončení členství v programu a zrušení automatické platby
Své členství ve Detox škola - klub může kupující kdykoliv ukončit odesláním online formuláře ZDE, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese podpora@detoxskola.cz. Kupující do 24h obdrží e-mailem potvrzení o ukončení členství a zrušení automatické platby. Po doběhnutí předplatného je kupujícímu také ukončen přístup do členské sekce “Detox škola - klub“ a nebo “Bylinková škola”

V. Dodání zboží

Předmět koupě v elektronické podobě je dodáván automaticky omažitě po obdržení platby. Tištěné knihy jsou rozesílány na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Cena předmětu koupě je uvedena bez nákladů na dopravu (poštovného).  V objednávkovém formuláři je nutno přidat položku "poštovné" podle místa bydliště.  Zákazník musí zvolit výši poštovného podle místa byliště (ČR nebo ostatní země EU). Bez uhrazených poštovních výdajů nebude objednávka vyřízena.

VI. Reklamační řád

V případě zjištění chyb v našem elektronickém produktu můžete zboží reklamovat na emailové adrese: info@divokakucharka.de nebo telefonním čísle 604 890 596.

Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

VII. Odstoupení od smlouvy

VII.1 Za ebook “Divoká kuchařka Síly pro život" prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná bežet následující den po doručení předmetu koupě.

VII.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

VII.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VII.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
a) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpet, podle toho, co nastane dříve.
b) Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

VII.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpet pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

1.     Oznámení o odstoupení od smlouvy


2.    Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
3.    Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu     tohoto zboží (*)


4.    Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


5.    Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


6.    Adresa spotřebitele/spotřebitelů


7.    Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


8.    Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VII.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@divokakucharka.de, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně eknihy. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

VIII. Odpovědnost


VIII.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

IX. Ochrana údajů

IX.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

IX.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

IX.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

IX.4 Možnost odhlášení
a) Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

IX.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www.divokakucharka.cz/ochrana-udaju

X. Závěrečná ustanovení

X.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
    .    a)  Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. 

    .    b)  Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). 


XI.2 Účinnost

c) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.divokakucharka.de popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.divokakucharka.de a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

Štěpán Matějka | Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Jsem potěšen vaší návštěvou na mých webových stránkách a také vaším zájmem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěl bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace
Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na stepan.matejkas@gmail.com, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. V případě urgentních záležitostí mě můžete také kontaktovat telefonicky na 604 890 596.
Kodex ochrany údajů
Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte mé webové stránky www.divokakucharka.de nebo www.silaprozivot.com, zaznamenají mé webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace na webových stránkách, zadání emailu pro stažení eBooku zdarma, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost
Štěpán Matějka přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
Použití a postoupení osobních údajů
Štěpán Matějka používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Ochrana osobních údajů

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení
Chci vaše údaje použít k tornu, abych vás mohla informovat o mých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies
Štěpán Matějka používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího:
Fyzická osoba podnikatel Štěpán Matějka se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce eBooku Divoká kuchařka Síly pro život jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího:
Vyplněním formuláře Přihláška souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze fyzické osoby podnikatele Štěpána Matějky,Jindřichovice pod Smrkem 82, 46366, IČO: 0567145 jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.